văn hóa

Ngày 09/08/2023 00:00:00

ggghjukkllllnhhbhh
Thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Theo đó, sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quán triệt, triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân học tập những quan điểm, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những câu nói, bài viết của Người với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Hóa; tổ chức sinh hoạt truyền thống gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng công dân gương mẫu, đơn vị kiểu mẫu. Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa với nhiều hoạt động ý nghĩa, phong phú, thiết thực. Nổi bật là lễ mít tinh kỷ niệm quy mô cấp tỉnh gắn với sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
IMG20161206142240.jpg


IMG20161206142236.jpg
văn hóa

Đăng lúc: 09/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

ggghjukkllllnhhbhh
Thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Theo đó, sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quán triệt, triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân học tập những quan điểm, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những câu nói, bài viết của Người với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Hóa; tổ chức sinh hoạt truyền thống gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng công dân gương mẫu, đơn vị kiểu mẫu. Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa với nhiều hoạt động ý nghĩa, phong phú, thiết thực. Nổi bật là lễ mít tinh kỷ niệm quy mô cấp tỉnh gắn với sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
IMG20161206142240.jpg


IMG20161206142236.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)