ThanhSon.png
Xã Thành Sơn nằm ở phía tây bắc của huyện Bá Thước.
- Phía đông giáp các xã Lũng Cao và Lũng Niêm, huyện Bá Thước.
- Phía nam giáp xã Thành Lâm, huyện Bá Thước và xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa.
- Phía tây giáp các xã Thanh Xuân và Phú Xuân, huyện Quan Hóa.
- Phía bắc giáp xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa và xã Lũng Cao, huyện Bá Thước.